Gerçek ve tüzel kişiler için işletme politikalarının ayrılmaz ve önemli bir parçası olan vergi uygulamalarının vergi mevzuatı ile uyumunu sağlamak suretiyle olası vergisel riskleri en aza indirmek amacıyla denetim, kontrol ve danışmanlık hizmetlerinin sürdürülmesi neticesinde Maliye Bakanlığı tarafından verilen yetki dahilinde vergisel faaliyet ve uygunluk denetimi sonuçlarını içeren Gelir ve/veya Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporu’nu hazırlamaktayız.

Yıllık faaliyet dönemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nda hayat bulan birleşme, bölünme, devir ve nev’i değişikliği gibi işlemlere dayalı olarak hesap döneminin kıst olarak teşkil ettiği durumlarda hazırladığımız Tam Tasdik Raporu, Maliye Bakanlığı nezdinde müteselsil sorumluluk durumu daim olmak kaydıyla faaliyet ve uygunluk denetimi raporu yerine geçmektedir.

Vergi Hizmetleri