İşletmelerin çalıştırdıkları işçilere ilişkin birçok yükümlülükleri bulunmaktadır. Bir taraftan SGK’ya yapılması gereken bildirimler, diğer taraftan ise iş mevzuatı çerçevesinde düzenli olarak yerine getirilen iş ve işlemler bulunmaktadır. Ayrıca yapılan işlemlerin, işyeri defter ve belgelerine işlenmesi ve bu kayıtlara uygun olarak prim ve benzeri ödemelerin düzenli olarak yapılması firmalar açısından dikkat edilmesi gereken hususlardır. Belirtilen yükümlülüklere ilişkin gerek SGK denetim elemanlarınca gerekse de Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Bakanlığı müfettişlerince inceleme ve soruşturmaların yapıldığı bilinmektedir.

İşte bu noktada, ekibimizce firmanıza ait kayıt ve belgeler (özlük dosyaları, bordrolar, yevmiye defterleri, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri ile ikale sözleşmeleri vb.) teftiş sürecine alınmakta ve karşılaşılabilecek bir denetimde ve/veya yargı süreçlerinde söz konusu olabilecek risk ve eksiklikler raporlanmaktadır. Böylece, firmanızın mevcut durumu değerlendirmeye tabi tutularak, mevzuata aykırı durum ve/veya şirket uygulamalarının proaktif yönetim modeliyle önlenmesi amaçlanmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri