İşletmelerin kamuya açıklanacak veya ilgili kurullarca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, UFRS’ye uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uluslar arası bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi  ve değerlendirilerek bireysel veya konsolide rapora bağlanmasıdır.

Denetimlerimiz,Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kaytlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz;

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Çerçevesinde Yapılan Denetimler
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Standartlarına Tabi Kuruluşların Denetimi
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
  • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim