24 Nisan 2023 16:01

Bilindiği gibi, 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 95 inci madde ile EYT kapsamında emekli olanların işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayan işverenlere sosyal güvenlik destek primini %24,5 oranı üzerinden değil %19,5 oranında %5 indirimli ödemeleri sağlanmış idi.

Uygulamanın Usul ve Esasları SGK tarafından 14.04.2023 tarihli 2023-19 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Genelgenin;

2 nci maddesinde; 5510 Sayılı Kanun'un geçici 95 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Beş        Puanlık İndirimden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

3 üncü maddesinde; Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması

4 düncü maddesinde; Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi İndiriminin Süresi

5 inci maddesinde; İndirimden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

6 ncı maddesinde; Diğer Hususlar, detaylı bir şekilde ve örneklerle açıklanmıştır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

 

EK: 14.04.2023 Tarihli SGK Genelgesi-19