23 Mart 2023 13:02

21/3/2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmî Gazetede 7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
Kanunla doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu (Fon) kurulmuştur.
Fon Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haizdir.
Fon, kurumlar vergisinden muaftır.

Fona yapılan nakdî bağış ve yardımların tamamı, 193 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

Fonun faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan, Fona yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden, Fonun faaliyetleri ile ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna yapılacak kesintilerden müstesnadır.
Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
Vizyon Grubu