27 Kasım 2023 11:05

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı çeşitli mevzuatta yer alan maktu hadler ve para cezalarının artırılmasına dayanak teşkil etmektedir. Öte yandan yine birçok mevzuatta Cumhurbaşkanına belirli sınırlar dâhilinde yeniden değerleme oranından daha yüksek veya düşük artırım/azaltım yetkisi verilmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-27.htm