10 Mart 2023 10:54

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Teklifi kabul edilmiştir.  

MATRAH/VERGİ ARTIRIMI

2023/39 Sayılı Sirkülerimizde 2022 yılına ilişkin matrah/vergi artırımının kanun kapsamına alınmadığını belirtmiştik. Bu defa verilen önergeyle 2022 yılı için de matrah/vergi artırımı imkânı getirilmiştir. 2022 yılı matrah artırımına ilişkin öne çıkan başlıklar şöyledir.

  • 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılacak.
  • 2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan; bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için500 bin liradanan az olamayacak.
  • 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın yüzde122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahınyüzde 40 oranında artırılmasısuretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şartı aranacak.
  • Kanuna göre, 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunmak isteyen mükelleflerce 1 Ocak 2023'ten sonra matrah azaltıcı nitelikte düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, bu hükme istinaden yapılacak kıyaslamada düzeltme öncesi beyan edilen matrahlar esas alınacak.
  • 2022 takvim yılına ilişkin üçüncü geçici vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemiş olması halinde; ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahınyüzde 100oranında artırılması suretiyle bulunan tutar; sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verilmiş olması halinde bu beyannamede beyan edilen matrahınyüzde 300oranında artırılması suretiyle bulunan tutar, bu kapsamda yapılacak kıyaslamada dikkate alınacak.
  • 2021 takvim yılı ve 2022 yılının üçüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması durumunda, 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için bu şart aranmayacak.
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 2022 yılına ait zararlarının tamamı 2023 yılından itibaren izleyen yıl karlarından mahsup edilmeyecek. 2022 yılına yönelik matrah artırımında bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu yıla ilişkin yıllık beyannamelerinde hesaplanan vergilerinden mahsup edilemeyen geçici vergiler iade edilmeyecek.
  • Mükellefler, 2022 yılı her bir vergilendirme dönemine ilişkin verdikleri katma değer vergisi beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2022 yılı için yüzde 2 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak artırmaları halinde anılan bu hükümlerden yararlanacak.
  • 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında alınacak ek vergi için bu döneme ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

EK VERGİ

Kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ek vergiyle ilgili birtakım değişiklikler de yapılmıştır. TBMM Genel Kurulunda ek vergiye ilişkin verilen önergeyle,

- Yatırım fon ve ortaklıklarının istisna kazançları,

- Mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgelerinde elde ettikleri istisna kazançları ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde yürüttükleri faaliyetleri kapsamında dikkate aldıkları Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarları

ek vergi kapsamından çıkarılmıştır.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu