24 Kasım 2023 14:21

       Enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihli duyuru yayımlanmıştır. Duyuruda, 29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 33. maddesi hükümleri uyarınca; vergi mevzuatına göre hazırlanan 31/12/2023 tarihli mali tabloların, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

KGK tarafından yapılan duyuruda uygulama birliğini sağlamak amacıyla finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin olarak; Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) uygulayan işletmelerin, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiği belirtilmiştir.

KGK tarafından yapılan açıklamada, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşların ise 29 No.lu Türkiye Muhasebe Standardı ya da BOBİ FRS’deki hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak yukarıdaki öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyebilecekleri ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

VİZYON GRUBU

EK

-KGK’nın 23 Kasım 2023 Tarihli Duyurusu