09 Ekim 2023 11:27

       531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştı.

7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553) ile bu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğle sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri de teminat olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca alınan teminat, işletme hakkında devam eden bir vergi incelemesinin bulunması halinde iade edilmeyecektir.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-10.htm