24 Mart 2023 13:13

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 22.03.2023 tarihli 2023/15 sayılı Genelgesi ile 7440 sayılı Kanunda Yer Alan “Deprem Yardımı” na dair uygulamasını belirledi.

Bilindiği üzere; 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a) bendinde; 6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; depremden, kendisi, esi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazanca dâhil edilmez, …” hükmü getirilmiş idi.

7440 sayılı Kanunla getirilen bu düzenlemenin usul ve esasları söz konusu Genelge ile örnekler verilmek suretiyle açıklanmıştır.


Saygılarımızla
Vizyon Grubu

 

EK:
-SGK Genelgesi