06 Ekim 2023 11:55

          5/10/2023 tarihli Resmî Gazetede Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır.

Tebliğle akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTSS) kurulması zorunluluğu getirilerek uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1) inde;

-Akaryakıt istasyonu işletmelerinde yapılan akaryakıt satışlarında, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesine ve bu kapsamda sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

-Sistem kapsamında bilgi paylaşımı yapılması ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir

Öne çıkan başlıklar şöyledir.

1- UTTS’nin kurulması ve işletilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığınca akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminin (UTTS) kurulması uygun bulunmuştur.

Söz konusu sistem Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve benzeri tüm iş ve işlemlerin izlenebilmesi ile sistem kapsamındaki bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkân verecek şekilde Darphane tarafından kurulacak ve işletilecektir.

UTTS, akaryakıt istasyonlarında kullanılan YN Pompa ÖKC’ler ile iletişim kurabilecek özellikte olacaktır.

2- Pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı takılması zorunluluğu

Akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) takılması zorunluluğu getirilmiştir.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen TTO’ları temin ederek 31/12/2024 tarihine kadar taktırmaları zorunludur.

TTO’ların, montaj işlemlerini sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar gerçekleştirecektir.

3- UTTS kapsamında yakıt alan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar TTB takılması zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacaktır.

4- Yetkili firma işlemleri

Darphane tarafından yetkilendirilen firmaların, her türlü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım ve onarım servislerinin bulunması şarttır.

5- UTTS kullanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeni

UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında YN Pompa ÖKC’ye otomatik olarak iletilecek ve ÖKC Fişi, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarının, 3100 sayılı Kanun Genel Tebliğ (Seri No: 68)’de belirlenen taşıt tanıma sistemine ilişkin belge düzenine yönelik kurallar çerçevesinde de belgelendirilmesi mümkündür.

Tebliğ ile TTB takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Kanunun 227. maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

6- Sorumluluklar

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, bu Tebliğde belirlenen UTTS kapsamında taktırılması zorunluluğu getirilen TTO’ların tatbiki ve YN Pompa ÖKC bağlantısının yapılması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara vermek ve gerekli çalışma ortamını sağlamak zorundadırlar.

YN Pompa ÖKC üreticileri ve yetkili firmalar, kendi görev ve yetkileri kapsamında olan cihaz ve sistemlerin kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlamak bakımından, bakım ve onarım faaliyetleri için aralarında gerekli organizasyonu yapmak, cihaz ve sistemlerde oluşan arızaları en geç 48 saat içinde gidermek zorundadırlar. 

UTTS kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe aittir.

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, UTTS kapsamında 6. maddede belirlenen TTB takılı taşıtların plaka bilgileri ile YN Pompa ÖKC üzerinde otomatik olarak görünen plaka bilgisinin doğruluğunun kontrolünü yapmakla yükümlüdür.

7- Diğer hususlar

Başkanlık, yetkili firmalara ilişkin başvuru, test, değerlendirme, izin, onay, güvenlik ve denetim işlemleri ile YN Pompa ÖKC’lerle UTTS arasındaki entegrasyon süreçlerini ve diğer teknik ve idari çalışma gerekliliklerini değerlendirerek, bu Tebliğde belirlenen süreleri, Darphanenin görüşünü alarak, vergi ve mükellefiyet türü, mükellef grupları, sektör, faaliyet konuları, iş veya üretim hacmi, taşıt sınıfları ile il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte her defasında 6 ayı geçmemek üzere ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231005-4.htm