02 Ekim 2023 17:43

2023/10 Sayılı Sirkülerimize konu edilen Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 18 Mayıs 2023 tarih ve “II-16.3” sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ortaklıkların BİST Girişim Sermayesi Pazarında (GSP) işlem görebilmesi için SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, son yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az yirmi milyon TL, net satış hasılatının ise en az on milyon TL tutarında olması ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az on milyon TL tutarında ve tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak ve söz konusu payların BİST Pay Piyasasında işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarını (GSP) oluşturmuştur.
BİST’in konuya ilişkin 29.09.2023 tarihli duyurusuna göre, sermaye piyasasından kaynak temin etmek isteyen şirketler, BİST Kotasyon Yönergesi'ndeki gerekli koşulları sağlamaları ve SPK’nın “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlayacakları izahnamenin SPK tarafından onaylanması halinde ihraç edecekleri payları, yatırım kuruluşları aracılığıyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak ve bu paylar GSP'de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.
BİST Pay Piyasası Yönergesinde yapılan 29.09.2023 tarihli değişiklik ile Pay Piyasası içerisindeki alt pazarlardan “Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı”, Girişim Sermayesi Pazarına dönüştürülmektedir.
BİST Kotasyon Yönergesine 29.09.2023 tarihi itibarıyla eklenen Girişim Sermayesi Pazarı Kotasyon Şartları başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ise ortaklıkların Girişim Sermayesi Pazarına yapacakları kotasyon başvurularının BİST tarafından kabul edilmesi için;
a)    İzahnamenin SPK tarafından onaylanmış olması,

b) Ortaklık esas sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hüküm ve kayıtlar içermemesi,
c) Ortaklığın üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi,
ç) Ortaklığın mali durumu ve faaliyetleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda payların Girişim Sermayesi Pazarında işlem görebilmesine ilişkin olarak BİST Yönetim Kurulu’nun olumlu karar vermesi,
d) Son yıllık ve ilgili ara dönem bağımsız denetim raporlarının olumlu görüş içermesi
e) Ortaklığın sermaye artırımı yoluyla nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği paylarının sermayesine oranının asgari %10 olması
gerekmektedir.
Ayrıca, Kotasyon Yönergesine eklenen hüküm ile payları Girişim Sermayesi Pazarına kote edilecek ortaklıkların, sermaye artırımı yoluyla nitelikli yatırımcılara satılacak payları ile II-16.3 sayılı “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5. maddesi kapsamında halka arz edilecek payları dışında kalan paylarının Borsada satışında da bahse konu tebliğ hükümlerine uyulacağı ifade edilmiştir.
Borsa İstanbul A.Ş. nin Girişim Sermayesi Pazarına ilişkin 29 Eylül 2023 tarihli duyurusu, Ek’te bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,
VİZYON GRUBU

 

EK
- Borsa İstanbul’un Girişim Sermayesi Pazarına İlişkin 29 Eylül 2023 Tarihli Duyurusu