19 Şubat 2023 14:01

Merkezi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde (Deprem Bölgesi) yer alan ve sonradan Deprem Bölgesi olarak ilan edilecek illerde bulunan sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 31.12.2022 tarihli finansal raporlarının kamuya açıklanmasında personel kaybı ve maddi kayıplar nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceği değerlendirilerek depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesİ amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nca 16/02/2023 tarih ve 10/195 sayılı karar alınmıştır.
16/02/2023 tarih ve 2023/11 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanan bu karar uyarınca yasal merkezleri Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmeler, henüz bildirimi yapılmamış 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimini, 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait finansal raporları için sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim tarihine kadar yapabilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu düzenlemesine göre Karar kapsamda olan bu nitelikteki ortaklıklar, 2022 yılı sonu finansal bilgilerini, atıf yapılan 31.03.2023 tarihinden itibaren 40 gün (konsolide mali tablo düzenleyenler açısından 50 gün) içerisinde kamuya açıklayabilecektir.
Merkezi Deprem Bölgesinde bulunan sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen işletmelerden henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin finansal raporlarının bildirimleri de, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecek ve varsa özel hesap dönemine sahip işletmeler açısından da bu karar kıyasen uygulanacaktır.


Ayrıca, deprem nedeniyle finansal raporlarını süresi içerisinde iletemeyecek sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 13’üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna ek süre taleplerini iletebilecektir.

Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları ile emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait yıllık raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilanının yapılabilmesi için de 30.04.2023 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

VİZYON GRUBU