09 Ekim 2023 10:27

      7/10/2023 tarihli Resmî Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) yayımlanmıştır. Tebliğle e-fatura düzenlemeleriyle ilgili değişiklikler yapılmıştır. Öne çıkan başlıklar şöyledir.

 1- Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Bunlardan 7/10/2023 tarihi itibarıyla faaliyette bulunanlar 2/1/2024 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Bu işletmeler 213 sayılı Kanun gereğince kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemek ve bunları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Bu hüküm 2/1/2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2- e-Fatura uygulamasına dâhil olduktan sonra veya dâhil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişi mükellefler, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Fatura uygulamasına dâhil olan veya dâhil olmak zorunda olan bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde, yeni kurulan sermaye şirketi de e-Fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadır. Uygulamaya dâhil olma süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

3- e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara kadar (2023 için 4.400 TL) olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

Bu tutar daha önce 500 TL idi. Bu hüküm 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-7.htm