14 Kasım 2023 15:54

       14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı kanunun 51.maddesi gereğince uygulanan Gecikme Zammı Oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmiştir. Bu oran yıllık %42’ye tekabül etmektedir. Değişiklik öncesinde bu oran aylık %2,5, yıllık %30 olarak uygulanıyordu.

       Gecikme zammına bağlı olarak belirlenen gecikme fâizi, pişmanlık zammı ve izah zammı da aylık %3,5 olarak uygulanacaktır.

       Öte yandan 6183 Sayılı Kanunun verdiği yetki ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Tecil Fâizi oranını da aşağıdaki şekilde yükseltmiştir:

       6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, yayımladığı Tebliğ ile yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil fâizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %36 olarak belirlenmiştir.

       Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil fâizi uygulanacaktır.

       Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil fâizi oranının uygulanması gerekmektedir.

       Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil fâizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil fâizi oranı uygulanacaktır.

       Tecil fâizi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemelere aşağıdaki bağlantı yolları kullanılarak ulaşabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-7.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-14.htm