25 Ekim 2023 14:13

       5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk” başlıklı 23’üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre;

“ Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu halde, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayanlara, bildirimde bulunulmayan sürede meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenmez.”

Maddede SİRKÜLER konumuzla ilgili olarak süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluktan bahsedilmektedir.

Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası hali sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Ancak, bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, işverene ayrıca ödettirilir. İşverenin bu maddedeki müeyyide ile karşılaşmaması, iş kazası geçiren kişinin işe giriş bildirgesinin yasal süresinde yapılmasına bağlıdır.

Örneğin; bir inşaat iş yerinde 02/10/2023 tarihinde işe başlayan sigortalının işe girişinin aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekirken 03/10/2023 tarihinde bildirilmesi ve sigortalının 02/10/2023 tarihinde iş kazasına uğraması sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan masrafların tamamı işverenden tahsil edilecektir.

SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Giresun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne vermiş olduğu bir görüş yazısında (06.01.2020- 96597630-204.99-E.262493); X işyerinde çalışmakta iken, 20/07/2019 tarihi saat 11:00'de iş kazası geçirdiği, yapılan incelemeler neticesinde; işverenin işe giriş bildirgesini 20/07/2019 tarihi saat 12:48’de bildirdiği anlaşıldığı belirtilen olayda, işe giriş bildirgesi iş kazası bildiriminden sonra verildiğinden dolayı Kanunun 23’üncü maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda kişinin fiilen işe başladığı tarihin tespiti için konunun Sosyal Güvenlik Denetmenine intikal ettirilmesi ve denetim sonucuna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; 5510 sayılı Kanunun 23’üncü maddesindeki işveren sorumluluğu Kanunun “iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 21’inci maddesinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilişkili sorumluluğuna bakılmaksızın kaza geçiren kişinin işe giriş bildiriminin yapılmamasına bağlı bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun uygulanabilmesi için; sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilmemesi ve bildirgenin sonradan verilmesi veya sigortalı çalıştırıldığının SGK tarafından tespit edilmesi tarihlerinden önce iş kazasının geçirilmesi (SGK, bildirim saatlerine göre işlem yapmaktadır) gerekir. Kısaca, işe giriş bildirimin iş kazası bildirim saatinden sonra yapılması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu