24 Kasım 2023 15:40

   24.11.2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazetede İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Kararla;

- İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar dolayısıyla ödenen KDV’nin,

- İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler dolayısıyla ödenen KDV’nin,

- Yukarıda yer alan tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin

indirim hakkı kaldırılmıştır.

Gözetim ve/veya korunma önlemleri uygulaması kapsamında olmasına rağmen bu uygulamalarla ilgili tutara tekabül etmeyen başka bir deyişle fiili ithalat bedeliyle ilgili KDV’nin ise indirilebileceğini düşünmekteyiz.

İndirilemeyen KDV gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde duruma göre gider veya maliyet olarak dikkate alınabilecektir.

 Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231124-2.pdf

Saygılarımızla

Vizyon Grubu