05 Eylül 2023 13:32

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin, yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması ve bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamı veya son 1 yıllık net satış hâsılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanımı kısıtlanmaktadır. BDDK’nın bahse konu düzenlemelerine aykırılık oluşması durumunda ise ilgili bankalar tarafından Risk Merkezine söz konusu şirketler raporlanmaktadır. Söz konusu firmaların tüm nakdi ticari kredileri, bankalarca sermaye yeterliliği ve risk hesaplamalarında %500 oranında risk ağırlığına tabi tutulmakta ve bu şirketlerin kredilerini temdit etmeleri ve yeni kredi kullanımları mümkün olamamaktadır.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan 04.09.2023 tarih ve 10659 sayılı Kararı ile kredilerin amacına uygun kullanımına ilişkin düzenlemelerde yer alan yaptırımlar revize edilmiştir. Yeni karar uyarınca; süre, usul, yetkisiz kişilerce onaylanma, belirtilen eşik değerlere uyulmaması gibi sebeplerden dolayı bankalar tarafından Risk Merkezine bildirilen ve haklarında yaptırım uygulanan firmaların, aykırılıkları gidermeleri veya belirlenen ortalama oranlar da dikkate alınmak sureti ile uyumu tesis edeceklerini beyan / taahhüt etmeleri durumlarında haklarında uygulanan tedbirler kaldırılmaktadır.

Ayrıca, BDDK'nın 04.09.2023 tarih ve 10659 sayılı Kararı uyarınca işletmelerin verdikleri beyan ve taahhütlerin hatalı ya da gerçeğe aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda, ilgili bankalarca Risk Merkezi’ne bildirimde bulunulmasına, bu firmalar hakkında tüm bankalarca BDDK kararlarında belirtilen yaptırımların, aykırılığın bildirildiği tarihten itibaren kesintisiz olarak altı ay boyunca uygulanmasına ve bu firmaların aykırılık kaldırılması taleplerinin bahse konu altı ay sonrasında işleme alınmasına karar verilmiştir. BDDK'nın 04.09.2023 tarih ve 10659 sayılı kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

EK: BDDK'nın 04.09.2023 tarih ve 10659 sayılı kararı