19 Şubat 2023 15:59

Bilindiği üzere 531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 5.maddesiyle;


- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile
- 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar
213 sayılı Kanunun mükerrer 257.maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi hükümlerine göre teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.
Bu mükellefler söz konusu Tebliğle belirlenen tutar ve zamanlarda teminat vermektedirler. Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ve gayrimenkuller teminat olarak kabul edilmektedir.
17/2/2023 tarihli ve 151 Numaralı VUK Sirküleri ile deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerdeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklardan,
- Yeni işe başlayan (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren,
-Faaliyetlerine öteden bu yana devam eden
mükelleflerin teminat verme süreleri 31/8/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Ek: 17/2/2023 tarihli ve 151 Numaralı VUK Sirküleri

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Tarih: 17/02/2023
Sayı: VUK-151/2023-2
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/151
 
Konusu    :    Deprem bölgelerinde bulunan mükelleflerin, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca belirlenen teminat verme sürelerinin uzatılması.
Tarihi    :    17/2/2023
Sayısı    :    VUK-151/2023-2
 
1. Giriş:
213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerde bulunanların, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca vermeleri gereken teminatın verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması:
Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen  illerdeki gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan adi ortaklıklardan, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca bu illerdeki 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme sürelerinin 31/8/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.
Duyurulur.


Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı