15 Şubat 2023 13:42

Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) halka açık ortaklıkların kendi paylarını geri almalarına yönelik 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı 2023/10 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları ve 23/06/2022 tarihli ve 34/959 sayılı kararı ile 21.08.2015 tarihli ve 21/1023 sayılı kararları yürürlükten kaldırılmıştır. Yayımlanan 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı SPK kararı uyarınca mevcut durumda bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıklar, Genel Kurul kararı aranmaksızın, yapacakları ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilecektir. Geri alım programı uygulayacak ortaklıklar ilgili Yönetim Kurulu kararlarında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresine, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verecek, bu kararlar özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların bağlı ortaklıkları da Genel Kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk Genel Kurul’da kendi ortaklarıyla birlikte ana ortaklığın ortaklarının bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilecektir.

Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları, geri alım programlarına, Yönetim Kurullarınca ayrıca bir karar alınmasına gerek olmaksızın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı SPK kararında belirtilen koşullar ile devam edebileceklerdir.

Geri alım programı çerçevesinde “II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin; 9 uncu (ikinci fıkrasının ilk cümlesi hariç), 12’nci (beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkrası hariç) maddeleri, 15’inci maddesinin birinci fıkrasının b, c ve d bentleri ile 19’uncu maddesinin ikinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları uygulanmayacaktır. Geri alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar için de aynı esaslar uygulanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı çerçevesinde geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacak ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacaktır. Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Vizyon Grubu