18 Mayıs 2023 16:23

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) 18 Mayıs 2023 tarih ve 32194 sayılı Resmî Gazete’de  “II-16.3 Sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği” yayımlanmıştır. Yapılan düzenleme ile halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesine ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin (BİST) Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görebilmesine olanak sağlanmıştır.

Tebliğ uyarınca ortaklıkların BİST Girişim Sermayesi Pazarında işlem görebilmesi için SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve Özel Bağımsız Denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az yirmi milyon TL, net satış hasılatının ise en az on milyon TL tutarında olması ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az on milyon TL tutarında ve tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Tebliğ ile ortaklıkların; paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin satışına,  satış sonrasında uyulması gereken hususlara, finansal raporları ile bağımsız denetime, özel durum açıklamaları ve muafiyetlerine ve diğer yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği, EK’te bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu