20 Nisan 2023 10:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %122,93 olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde söz konusu oranının uygulanmasının zorunlu tutulmadığı hallerde, ilgili düzenlemelerin Sermaye Piyasası Kuruluna verdiği takdir yetkisi kapsamında değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 29/12/2022 tarih ve 77/1900 sayılı toplantısı ile sermaye piyasası mevzuatında yer alan ve yeniden değerlemeye tabi tutarlar, 2023 yılı için belirlenmiş ve 2022/74 sayılı SPK (Kurul) Bülteni ile duyurulmuştur.

Bahse konu karar uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanmakta olan bazı parasal tutarlar ile idari para cezalarının, alt ve üst limitleri yeniden değerleme oranında artırılmış, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin kararı çerçevesinde yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutar da, 323.670 TL’den 721.557 TL’ye çıkarılmıştır.

Sermaye piyasası kurumlarının öz kaynak büyüklükleri ile şirketlerin Kurul kaydından çıkma ve halka açılma büyüklüklerine ilişkin eşik değerlerde ise Kurulun takdir yetkisini kullandığı görülmüş ve yeniden değerleme oranları dışında artırım ve revizyonlar yapılmıştır.

Dar yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari öz sermaye tutarı 10.000.000.- TL,  kısmi yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari öz sermaye tutarı 40.000.000 TL ve geniş yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari öz sermaye tutarı ise 80.000.000.-TL’ye, 2022 yılında 7.500.000.-TL olarak uygulanmakta olan portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç/ödenmiş sermaye tutarı ise 2023 yılı başından itibaren 30.000.000.-TL’ye artırılmıştır.

2022 yılında 64.500.000.-TL olarak uygulanmakta olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş veya dönüşüm işlemlerindeki asgari başlangıç/ödenmiş sermaye ile asgari öz sermaye tutarları da 2023 yılı başından itibaren 142.000.000.-TL’ye çıkarılmıştır. 2022 yılında 29.0000.000.-TL olarak uygulanmakta olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluş veya dönüşüm işlemlerindeki asgari başlangıç/ödenmiş sermaye ile asgari öz kaynak tutarları da 2023 yılı başından itibaren 100.000.000.-TL’ye artırılmıştır.

Özel Durumlar Tebliği uyarınca halka açık şirketlerde “idari sorumluluğu bulunan kişilerin” sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanmasına ilişkin sınır, 1.000.000.-TL’den 5.000.000.-TL’ye artırılmıştır.

“II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin 5. maddesi çerçevesinde şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçişi için 2022 yılında uygulanmakta olan asgari sermaye tutarı 10.000.000.-Türk Lirası olarak belirlenmiş iken Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29/12/2022 tarih ve 77/1900 sayılı kararı ile bu tutar da 30.000.000.-Türk Lirasına artırılmıştır.

“Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılabilmesi için gerekli finansal tablo büyüklükler, 29/12/2022 tarih ve 77/1900 sayılı SPK kararı ile yeniden belirlenmiştir. Düzenlemeye göre ortaklıklar, diğer koşullarıda yerine getirmiş olmaları kaydıyla 2021 yılı için net satış tutarının 180.000.000.-TL, aktif toplamının 300.000.000.-TL’yi, 2022 yılı için ise net satış tutarının 270.000.000.-TL ve aktif toplamlarının ise 450.000.000.-TL’yi aşmaması halinde 2023 yılında Kanun kapsamından çıkma müracaatında bulunabilecektir.

“Pay Tebliğinde” “Halka Açık Olmayan Ortaklıkların Paylarının İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlar” başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında; payları ilk defa halka arz edilecek veya borsada işlem görecek ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma şartlarını taşımaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme uyarınca 2022 yılında halka açılan şirketler için uygulanan 2020 ve 2021 yıllarında aktif toplamının, asgari 100.000.000.-TL, net satış tutarının ise asgari 60.000.000.-TL olmasına ilişkin asgari tutarlar, 2023 yılında halka açılma müracaatında bulunacak şirketler için artırılmıştır. 2023 yılında halka açılacak şirketlerin, 2021 yılındaki net satış tutarının asgari 180.000.000.-TL, aktif toplamının 300.000.000.-TL’yi aşması, 2022 yılında ise net satış tutarının asgari 270.000.000.-TL ve aktif toplamının ise 450.000.000.-TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

2023 yılında uygulanacak olan ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların belirlendiği Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 29/12/2022 tarih ve 77/1900 sayılı kararını içeren 2022/74 sayılı Kurul Bülteni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

EK : Sermaye Piyasası Kurulu’nun  2022/74 Sayılı Bülteni