01 Kasım 2023 13:46

         Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerde “sermaye kaybı ve borca batık olma” durumuna ilişkin 376. maddesinin ikinci fıkrasına göre; son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise şirketin “borca batık” olma, yani şirket aktiflerinin edimlerini karşılayamaması durumunda uygulanacak kurallar düzenlenmektedir.

Öte yandan 15.09.2018 tarihli 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Tebliğin Geçici 1.maddesine göre 1/1/2024 tarihine kadar, Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. 

Özellikle yüksek tutarda yabancı para cinsinden yükümlülüğü olan firmalar, bu geçici madde sayesinde, kur farkı zararlarını hesaplamada dikkate almayarak sermaye kaybı ve borca batıklıktan kurtulmuş, geçici bir rahatlamaya kavuşmuşlardı.

Bu defa 31/10/2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle Geçici 1.maddede yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” olarak değiştirilmiştir.

Böylece TTK 376. maddeye ilişkin yapılacak hesaplamalarda şirketlerce, henüz ifa edilmemiş döviz yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 1/1/2025 tarihine kadar dikkate alınmayabilecektir.  

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231031-3.htm