03 Ekim 2023 15:26

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan değişikliklerin TFRS’ye yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’ ye tam uyumun sağlanması amacıyla, Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları TMS 7 ile TFRS 7’ye İlişkin Değişiklikler Aralık 2020’de UFRS Yorum Komitesi, tedarik zinciri finansmanı düzenlemelerine ilişkin olarak işletmelerin uygulayacağı UFRS hükümlerini açıklayan bir karar yayımlamıştır.

Ancak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) söz konusu karara ilişkin olarak aldığı geri bildirimler, işletmelerin bu tür finansman anlaşmaları hakkında sağlaması gereken açıklamaların kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı yönünde olmuştur.

Gelen geri bildirimler neticesinde IASB kullanıcıların tedarik finansmanına yönelik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla UMS 7 Nakit Akış Tablosu ile UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar’da değişikliğe gitmiş ve finansal tablo kullanıcılarının tedarikçi finansmanı anlaşmalarının işletmenin borçları ve nakit akışları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine imkân tanıyan açıklama hükümleri getirmeyi hedeflemiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte işletmelerin tedarikçi finansmanı anlaşmalarına yönelik olarak aşağıdaki hususları açıklamaları öngörülmektedir: p Anlaşmaların hüküm ve koşulları, Tedarikçi finansmanı anlaşmasının parçası olan finansal yükümlülüklerin ve finansal durum tablosunda bu yükümlülüklerle ilişkilendirilen kalemlerin defter değeri, bu yükümlülüklerin ödenen kısımları; yükümlülüklerin nerede sınıflandırıldığı,  Vade aralıkları,  Likidite riski hakkında bilgiler. KGK’nın UMS 7 ve UFRS 7’ye ilişkin yaptığı değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecektir.

Uluslararası Vergi Reformu—İkinci Sütun Modeli Kuralları -TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler Mevcut uluslararası vergi kurallarındaki yetersizlik dijital ekonomide ciddi matrah aşındırma ve kâr kaydırma fırsatlarına neden olduğundan kârların ekonomik faaliyetlerin yapıldığı ve değerin üretildiği yerde vergilendirilmesinin önemi artmıştır. Gelinen aşamada, Ekim 2021’de OECD’nin Matrah Aşındırma ve Kazanç Kaydırma’ya Küresel Anti Matrah Aşındırma ve Kazanç Kaydırma (Global anti-base Erosion Rules) GloBE kuralları olarak da tanımlanan İkinci Sütun Modeli çerçevesinde, kapsama giren ve konsolide cirosu 750 milyon Euro olan çok uluslu şirketlerin efektif vergi oranının küresel düzeyde minimum yüzde 15 olması hedeflenmektedir. Uluslararası vergilemeye getirilen yeni kuralların uygulanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin belirsizlikle ilgili paydaşların endişelerine yanıt vermek için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) da gerekli adımları atmıştır. Bu doğrultuda IASB Mayıs 2023’te UMS 12 Gelir Vergileri’nde değişikliğe giderek GloBE kurallarını uygulayan ülkelerin bu kurallar nedeniyle ortaya çıkan ertelenmiş vergilerin finansal tablolara yansıtması konusunda geçici istisna tanınmış ve yatırımcıların, özellikle kuralları uygulayan mevzuat yürürlüğe girmeden önce, bir şirketin İkinci Sütun Modeli’nden kaynaklı gelir vergisine maruz kalma durumunu daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla ilâve açıklama yükümlülüğü getirmiştir.

İşletmeler, Uluslararası Vergi Reformu—İkinci Sütun Modeli Kuralları’da tanınan geçici istisnadan hemen yararlanabilir ancak 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için açıklamaları yapmak zorundadır.

Saygılarımızla

VİZYON GRUBU

 

EKLER :

TMS 7 ve TFRS 7’ye İlişkin Değişiklikler

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/EK_1_Tedarikci_Finansmani_Anla%C5%9Fmalari.pdf

 TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/EK_2_Uluslararasi_Vergi_Reformu_Ikinci_Sutun_Modeli_Kurallar%C4%B1.pdf