13 Haziran 2023 16:28

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 10 Haziran 2023 tarih ve 32217 Sayılı Resmî Gazete’de yayımladığı 75935942-050.01.04 – [01/ 17345] sayılı Kurul Kararı ile “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Ortaya Çıkan Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Açıklanması Hakkında” açıklamalarda bulunmuştur.

Kurul Kararı, Yatırım teşvik sistemini şu şekilde tanımlamaktadır:

Yatırım Teşvik Sistemi: Bakanlar Kurulunun 15/6/2012 tarihli ve “2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ı uyarınca; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla işletmelere sağlanan teşvik ve yardımları

Bu Karar, 1/1/2023 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

Anılan Karar şu düzenlemeleri içermektedir.

(1) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler ara dönem ve yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşunun 122,125 ve 129’uncu paragrafları ile TMS 12 Gelir Vergileri’nin 81 ve 82’nci paragraflarında açıklanması zorunlu tutulan bilgilere ilâve olarak Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergilere ilişkin aşağıdaki hususları açıklar:

– Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı.

– Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının kullanılması beklenen dönem(ler).

– Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısımları.

– Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli muhakeme ile önemli varsayımlar.

– Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarının finansal tablolara alınmasında kullanılan kilit varsayımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıkların geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve bu etkilere ilişkin açıklama.

– Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarında kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri.

(2) Bu açıklamalar, “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

EK: KGK Kararı