29 Kasım 2023 15:14

Bilindiği üzere Devlet 2012 yılında yayımladığı 3505 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çok geniş kapsamlı yeni bir teşvik sistemi ihdas etmiştir. 3505 Sayılı Karar, ihtiyaç hâsıl olduğu değişikliklere uğramaktadır (*). Anılan Karar’ın uygulanmasına yön vermek amacıyla tebliğler çıkarmaktadır.

Bu Tebliğlerin tümünü kapsayan 2012/1 sayılı Tebliğ ise Resmî Gazete’nin 20.06.2012 tarihli 28329 sayılı nüshasında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” başlığı ile yayımlanmıştır.

Uygulanacak usul ve esasları belirleyen 2012/1 No. Ana Tebliğ’de zaman değişiklikler yapılmaktadır (**).

Resmî Gazete’nin 28/11/2023 tarihli ve 32383 sayılı nüshasında yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Tebliğ’in 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Tebliğde Tebliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan, “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu’nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.”

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

 

 

 

EKLER:

(*) Tüm Değişiklikleri içeren haliyle 3505 Sayılı Karar

(**) Tüm Değişiklikleri içeren Son Haliyle 2012/1 Sayılı Tebliğ

     2012/1 Sayılı Teblğ’de değişiklik yapan son Tebliğ