07 Haziran 2023 14:16

Bu sirküler çalışmamızda, Libya’da iş yapan ülkemiz işverenlerinin işyeri tescili, prim oranı, belge türü ve primlerin ödenmesi konularında önem arz eden hususlara açıklık getirilmektedir.

Genel Bilgi: Ülkemiz ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında imzalanan 13.09.1984 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi ile bu sözleşmenin uygulamasına ait imzalanan ve 01.09.1985 tarihli idari anlaşma bulunmaktadır. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi ile birlikte Libya’da iş yapmakta olan Türk işverenlerimizin yanında çalışan Türk işçileri daimî işçi statüsünde sayılmış ve bu işçiler uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) bakımından ana ülke, kısa vadeli sigorta kolları (iş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık) bakımından ise hem ana ülke hem de çalışılan ülke mevzuatına tabi tutulmuşlardır.

İşyeri Tescili: Söz konusu kapsamda yer alan sigortalılar için işverenlerimiz işletme merkezlerinin bağlı olduğu SGK Ünitesine, yapılacak işe uygun işkolu kodu ve tehlike sınıfı verilmek suretiyle işyeri dosyasını tescil ettirirler ve sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan yerine getirirler.

Belge Türü: Beyanname verilirken; 14 No.lu Belge (Libya’da Çalışanlar) türü tanzim edilir. Bu belge türü, Libya işyeri olarak tanımlanmış olan işverenlerimizce seçilebilir. Beyanname verilirken ayrıca kanun numarası seçilemez.

Prim Oranı: Prim oranı aşağıdaki gibi tahakkuk ettirilmektedir.

 

KVSK*                        İşçi:-               İşveren: %2                Toplam:%2

UVSK**                                  İşçi:%9 İşveren:%11                 Toplam:%20

İS***                                        İşçi:%1 İşveren:%2                 Toplam:%3

TOPLAM                                İşçi:%10          İşveren:%15               Toplam:%25

*Kısa Vadeli Sigorta Kolları: İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık, Analık

** Uzun Vadeli Sigorta Kolları: Malullük, Yaşlılık, Ölüm

*** İşsizlik Sigortası

 

Prim Ödeme Süresi: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 108’inci maddesinin (14) numaralı fıkrasına göre; “Libya’da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında daimi sigortalı çalıştıran işverenlerin, Kanun hükümlerine göre her ay için sigortalılardan kesecekleri sigorta primlerini kendilerine ait prim tutarlarına da ekleyerek en geç ilgili olduğu ayı takip eden üç ay içinde ödemeleri halinde, söz konusu primler yasal süresi içerisinde ödenmiş sayılır.

Bu düzenlemeye göre, Libya’da daimî işçi çalıştıran işverenlerimizce, örneğin; 2023/Haziran ayı sigorta priminin en geç 02.10.2023 (30.09.2023 tarihi Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) tarihine kadar ödenmesi durumunda yasal sürede ödenmiş gibi kabul edilir, aksi takdirde bu sürenin sonunda primlerin ödenmemesi halinde, ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaktadır.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu